Untitled 2
Biên bản họp của Hội đồng quản trị

Soạn thảo Điều lệ và Biên bản họp của Hội đồng quản trị

Câu hỏi: Chúng tôi là một công ty cổ phần, cần SBLAW cung cấp dịch vụ soạn thảo Điều lệ và Biên bản họp của Hội đồng quản trị?

Luật sư trả lời: Chúng tôi trân trọng cảm ơn đề nghị của Quý Công ty về việc tham gia báo phí cho gói dịch vụ soạn thảo Điều lệ và Biên bản họp của Hội đồng quản trị cho Công ty cổ phần.

Tại đây, Công ty Luật TNHH S&B (sau đây được gọi tắt là SBLAW) khẳng định, chúng tôi có đầy đủ chức năng và khả năng để tham gia gói dịch vụ soạn thảo Điều lệ và Biên bản họp của Hội đồng quản trị cho Công ty cổ phần.

  1. Phạm vi dịch vụ tư vấn và lịch trình thực hiện công việc tư vấn:

Liên quan đến yêu cầu tư vấn của Khách hàng, SBLAW hân hạnh giới thiệu phạm vi dịch vụ tư vấn và tiến trình thực hiện các công việc tư vấn như sau:

Phạm vi dịch vụ tư vấn Lịch trình thực hiện
v     Chuẩn bị soạn thảo Điều lệ–         Tư vấn tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến cơ cấu quản lý và vai trò của Điều lệ Công ty cổ phần;

–         Trao đổi với đại diện của Khách hàng để hiểu và nắm bắt thực trạng cũng như mong muốn của  Khách hàng về những nội dung cơ bản của Điều lệ;

–         Soạn  thảo Điều lệ Công ty nhằm bảo đảm  tốt nhất quyền và  lợi  ích của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

–         Giải thích cho đại diện của Khách hàng về các điều khoản của Điều lệ Công ty mại theo yêu cầu của Khách hàng;

–         Hoàn  thiện  Điều lệ Công ty trên  cơ  sở  tiếp  thu  các  ý  kiến  của Khách hàng  (tối  đa không quá 02 lần);

–         Ngôn  ngữ  của  Điều lệ  là  tiếng Anh và Việt.

v     Chúng  tôi  dự  kiến  phạm  vi công  việc  tư  vấn  sẽ  được hoàn  thành  trong  thời hạn 04 ngày  làm  việc  kể  từ  khi  hai Bên  ký  hợp  đồng  hoặc SBLaw  nhận  được  thanh  toán tạm  ứng  phí  dịch  vụ,  tùy thuộc  vào  sự  kiện  nào  đến muộn hơn.
v     Soạn thảo Biên bản họp Hội đồng quản trị–         Thảo luận với Khách hàng về nội dung thảo luận và thống nhất trong cuộc họp hội đồng quản trị;

–         Soạn thảo Biên bản họp hội đồng quản trị dựa trên các thông tin đã được Khách hàng cung cấp;

–         Sửa đổi biên bản họp phù hợp với ý kiến trao đổi của Khách hàng.

–         Ngôn ngữ của Biên bản họp là tiếng Anh và tiếng Việt

v     Thời gian thực hiện02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin từ phía Khách hàng

S&B Law có thể xem xét cung cấp thêm những nội dung công việc không được quy định tại Mục 3 của Bản đề xuất  tư vấn pháp  luật này  trên cơ  sở xem  xét đề xuất của Khách hàng. Trong trường hợp đó, S&B Law sẽ cung cấp báo giá dịch vụ riêng biệt và độc  lập với bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này.

  1. Đề xuất phí dịch vụ

Phí dịch vụ để  thực hiện các công việc nêu  tại Mục 3 của Đề xuất này như sau là 10.000.000 VNĐ (Mười triệu Việt Nam Đồng). Phí nói trên chưa bao gồm 10% VAT.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang …

Chat Zalo: 0904340664