Untitled 2

Soạn thảo và tư vấn các điều khoản trong hợp đồng thi công cho công trình xây dựng nhà máy

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty FDI, cần SBLAW báo giá dịch vụ soạn thảo và tư vấn các điều khoản trong hợp đồng thi công cho công trình xây dựng nhà máy trong khu công nghiệp.

Luật sư trả lời: Chúng tôi trân trọng cảm ơn email của Quý Công ty đã gửi cho chúng tôi theo đó chúng tôi được yêu cầu về việc soạn thảo và tư vấn các điều khoản trong hợp đồng thi công cho công trình xây dựng nhà máy ở Khu Công nghiệp Quế (Sau đây gọi là “Khách hàng”).

Vì vậy, chúng tôi xin được đưa ra bản đề xuất dịch vụ pháp lý này để Quý Công ty xem xét và cân nhắc như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1. Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:

a) Soạn thảo dự thảo Hợp đồng thi công cho Công trình xây dựng Nhà máy của Khách hàng

b) Sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần hoặc 5 giờ làm việc) để có bản dự thảo Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

1.2. Thời gian và các bước thực hiện:

Soạn thảo dự thảo Hợp đồng thi công cho Công trình xây dựng Nhà máy của Khách hàng;

Sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần hoặc 5 giờ làm việc) để có bản dự thảo Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

 

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi Khách hàng đã cung cấp các thông tin cần thiết và thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ theo Mục 4 dưới đây, SBLaw sẽ tiến hành soạn thảo và gửi qua email cho Khách hàng dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng thi công.

Khách Hàng sẽ xem xét và đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng.

SB Law sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung dự thảo Hợp đồng và gửi lại cho Khách hàng dự thảo lần thứ hai của Hợp đồng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Khách hàng.

Khách hàng được quyền đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với các dự thảo Hợp đồng tối đa là ba lần. Từ lần thứ tư trở đi, SB Law sẽ tính Phí Sửa đổi theo quy định tại Mục 4 dưới đây. Các ý kiến sửa đổi, bổ sung tiếp theo đối với dự thảo Hợp đồng sẽ được thực hiện tương tự theo quy trình tại điểm (b) và (c) nêu tại Mục nêu trên.

2. PHÍ DỊCH VỤ

a) Phí soạn thảo dự thảo Hợp đồng thi công là: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu Đồng Việt Nam);

b) Phí Sửa đổi từ lần thứ tư trở đi đối với dự thảo Hợp đồng là: 3.300.000 VNĐ/giờ làm việc (Ba triệu ba trăm nghìn Đồng Việt Nam một giờ làm việc).

Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.

Phí dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664