Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng

0
185

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư Anh muốn biết việc thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận củaThủ tướng có phạm vi áp dụng và hồ sơ thủ tục ra sao?

Luật sư trả lời: Hoạt động thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng có có phạm vi, đối tượng như sau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện  điều chỉnh Giấy CNĐT đối với dự án sau khi điều chỉnh về mục tiêu, qui mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ qui định tại Điều 37, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định.

Thứ nhất : Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”

Thứ hai: Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

1.      Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu BM-HAPI-11-06

2.      Bản giải trình những nội dung điều chỉnh (ghi rõ những thay đổi so với dự án đang triển khai) và lý do điều chỉnh;

3.      Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

4.      Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;

5.      Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).

6.      Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh kèm theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

7.      Hồ sơ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (theo quy định tại HD-HAPI-11-10 – Đăng ký điều chỉnh nội dung ĐKKD trong Giấy CNĐT).

8.      Căn cứ vào nội dung điều chỉnh Giấy CNĐT, hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

9.  Trường hợp thay đổi có liên quan đến địa điểm thực hiện dự án:

– Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sửdụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp dự án có sử dụng đất: Văn bản lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc văn bản chấp thuận chủ trương cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền;

b) Số lượng hồ sơ:   10 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.