Untitled 2

Doanh nghiệp có quyền tự thỏa thuận trong Điều lệ của mình những vấn đề gì?.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2005 thì: “Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế”.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết 71/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 phê chuẩn việc Việt Nam gia nhập WTO (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 71). Ngày 11 tháng 01 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Xét về bản chất, Nghị quyết 71 là một tuyên bố của Việt Nam tới các thành viên WTO còn lại, theo đó Việt Nam tuyên bố các cam kết gia nhập WTO của mình được trực tiếp áp dụng và có hiệu lực thi hành trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Nghị quyết 71 thì công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có quyền tự thỏa thuận trong Điều lệ của mình ba vấn đề sau đây:

– Số đại diện cần thiết để tổ chức cuộc họp và hình thức thông qua quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông;

– Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông;

– Tỉ lệ đa số phiếu cần thiết (kể cả tỷ lệ đa số 51%) để thông qua các quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.

Theo Luật gia : Cao Bá Khoát và luật sư: Trần Hữu Huỳnh

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …

Chat Zalo: 0904340664