Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho đất

0
167

Câu hỏi: Chào Luật sư, bố mẹ tôi viết giấy tặng cho tôi một mảnh đất có chữ ký của hai bên và đã được công chứng. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp tặng cho bằng giấy viết tay có hiệu lực hay không? và giấy tặng cho sẽ có hiệu lực từ thời điểm nào?

Luật sư tư vấn:

Về hiệu lực của giấy viết tay tặng cho đất đã được công chứng:

Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

Trường hợp của bạn giấy viết tay (văn bản) đã được công chứng, do đó, giấy viết tay này sẽ có hiệu lực pháp luật.

Về thời điểm có hiệu lực của giấy viết tay:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 quy định về Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc đăng ký biến động sẽ được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Khoản 2 Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản

Căn cứ theo quy định trên, đất là bất động sản phải tiến hành đăng ký. Theo đó, trong trường hợp của bạn, nếu sau khi viết giấy tặng cho đất có chữ ký của hai bên, và giấy tặng cho tài sản này được đem đi công chứng cũng như mảnh đất này được đăng ký quyền sở hữu dưới tên người được tặng cho thì hợp đồng tặng cho mảnh đất này sẽ có hiệu lực từ thời điểm đăng ký.