Untitled 2
nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
nghiên cứu

Tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 quy định về tiêu chuẩn , chất lượng trong hoạt động ứng dụngphát triển công nghệ thông tin như sau:

Thứ nhất:  Việc quản lý tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng.

Thứ hai :  Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, công bố tiêu chuẩn cơ sở và phải bảo đảm sản phẩm, dịch vụ của mình phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Thứ ba : Chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được quản lý thông qua các hình thức sau đây:

1, Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

2, Công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

3,  Kiểm định chất lượng.

Thứ tư :  Bộ Bưu chính, Viễn thông công bố sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cần áp dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế; ban hành và công bố áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; quy định cụ thể về quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; quy định các điều kiện đối với cơ quan đo kiểm trong nước và nước ngoài để phục vụ cho việc quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và công bố cơ quan đo kiểm về công nghệ thông tin có thẩm quyền.

Thứ năm:  Việc thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm công nghệ thông tin giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước ngoài và với tổ chức quốc tế được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tổ chức, cá nhân cần tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nêu trên để hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngày càng đạt hiệu quả cao.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới - internet

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới

Câu hỏi: EU, Mỹ, Đức, Trung Quốc là những cường quốc mạnh về an ninh …

Chat Zalo: 0904340664