Untitled 2
Biên bản sự việc vi phạm

Vấn đề sáp nhập doanh nghiệp trong Luật doanh nghiệp 2014

Doanh nghiệp hỏi: Công ty con được thành lập ở Quảng Ngãi, công ty mẹ ở Hà Nội, có được sáp nhập không?

Công ty con và công ty mẹ khác loại có sáp nhập được không

 Luật sư trả lời:

Điều 195 quy định: Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Luật doanh nghiệp chỉ cấm sáp nhập công ty trong trường hợp: Sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Do đó:

a.  Công ty con được thành lập ở Quảng Ngãi , công ty mẹ ở Hà Nội, có được sáp nhập, khi đó:

Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị sáp nhập để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

b. Công ty con và Công ty mẹ khác loại có được sáp nhập

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Trần Trung Kiên

Lưu ý về M&A đối với doanh nghiệp start up.

Câu hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW đưa ra một số lưu ý về quy …

Chat Zalo: 0904340664