Văn phòng đại diện Cục SHTT tại Đà Nẵng thông báo tạm dừng hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn đăng ký SHCN trực tiếp

0
106

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4537/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 7355/TB-SHTT về việc về việc thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tiếp nhận và trả đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Từ ngày 23/7/2021, Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tiếp. Đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp và các công văn, tài liệu liên quan nộp đến Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng chỉ được tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến hoặc gửi qua bưu điện.

Đơn nộp qua trực tuyến:Người nộp đơn thực hiện thủ tục nộp đơn tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau đó gửi Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền nộp phí, lệ phí Sở hữu công nghiệp kèm theo Mã số đơn trực tuyến về Văn phòng đại diện.

Đơn nộp qua bưu điện:  Người nộp đơn chuyển đơn đăng ký cùng biên lai nộp phí, lệ phí về Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý: Khi nộp tiền, Người nộp đơn ghi rõ nội dung nộp tiền, tên chủ đơn và số đơn Sở hữu công nghiệp/mã số đơn trực tuyến như trong Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ.

Văn phòng đại diện sẽ gửi trả bản lưu cùng Biên lai thu phí, lệ phí cho Người nộp đơn theo địa chỉ đã khai trên hồ sơ đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp.

Các hoạt động tư vấn

Văn phòng đại diện cũng tạm dừng thực hiện các hoạt động tư vấn trực tiếp. Theo đó, hoạt động tư vấn về Sở hữu trí tuệ nói chung và thủ tục nộp đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp nói riêng chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc email.