Untitled 2

Vay trung, dài hạn nước ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước

Theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 26/02/2016, hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, khi thực hiện các khoản vay trung, dài hạn nước ngoài; khoản vay ngắn hạn nhưng tổng thời hạn vay trên 1 năm, doanh nghiệp phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước.

Việc khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay có thể được thực hiện theo hình thức trực tuyến (sử dụng trang điện tử) hoặc theo hình thức truyền thống (không sử dụng trang điện tử).

Bên đi vay có thể thay đổi việc lựa chọn từ hình thức truyền thống sang hình thức trực tuyến; khi đã thay đổi sẽ không được thay đổi ngược lại.

Thông tư cũng quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được vay bằng đồng Việt Nam từ lợi nhuận được chia của nhà đầu nước ngoài góp vốn.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/04/2016.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664