Untitled 2
dự án đầu tư

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  

Kính gửi: Cơ quan đăng ký đầu tư

 

      Nhà đầu tư/các nhà đầu tư (nêu tên của các nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án) đến ngày……tháng……năm …… với các nội dung cụ thể dưới đây:

1. Tiến độ dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng; sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh:

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư:

– Vốn góp (ghi cụ thể số vốn đã góp của từng nhà đầu tư):

– Vốn vay: ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn

– Vốn khác:

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

4. Sơ lược tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm báo cáo:

– Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn:

– Các khoản nộp ngân sách:

– Vốn chủ sở hữu:

– Lợi nhuận:

– Ưu đãi đầu tư được hưởng:

– Số lao động sử dụng:

5. Những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện dự án:

6. Những kiến nghị cần giải quyết:

II. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Báo cáo tài chính năm trước liền kề

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

 

Làm tại …….., ngày ….. tháng ……năm……

Nhà đầu tư hoặc Tổ chức kinh tế

Từng nhà đầu tư hoặc đại diện Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664