Untitled 2

Bổ sung thêm thành viên vào danh sách cổ đông sáng lập

Tình huống: Tôi hiện đang đứng tên người đại diện một cty cổ phần với ngành nghề là xây nhà các loại. Nay tôi có dự định bổ sung thêm một thành viên (cty A) vào danh sách cổ đông sáng lập của cty tôi. Cty A có ngành nghề: thiết kế và giám sát công trình xây dựng.
Luật sư trả lời:
Việc công ty A trở thành cổ đông của doanh nghiệp không làm thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung thêm ngành nghề, doanh nghiệp nghiên cứu Điều 34 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập hồ sơ phù hợp quy định của pháp luật. Theo đó, điều 34 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 34. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664