Untitled 2

Các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Ngày 21/08/2014, Bô Tài chính đã ban hành Thông tư số 118/2014/TT/BTC hướng dẫn về việc chuyển giao quyền đại diên chủ sở hữu Nhà nước tại tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Thông tư này hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các DN Tổng công ty đã tiếp nhận về các Bộ, UBND cấp tỉnh.

Các nguyên tắc khi thực hiện chuyển giao quyền đại diện là công khai, minh bạch; có kế thừa; không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; có sự phối hợp giữa các bên để cùng xử lý các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Thông tư số 118/2014/TT/BTC, có những nội dung quan trọng về chuyển giao như sau:

Thứ nhất: Từ ngày 09/10/2014, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sẽ thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước từ các Bộ, UBND cấp tỉnh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên được chuyển đổi từ công ty Nhà nước độc lập hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ các DN độc lập 100% vốn Nhà nước hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh.

Công ty liên doanh có vốn góp Nhà nước do các Bộ, UBND cấp tỉnh làm đại diện chủ sở hữu; tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng…

Thứ hai: Trường hợp DN có vốn góp Nhà nước trước ngày 09/10/2014, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các DN nêu trên phải hoàn thành trước ngày 09/11/2014.

Riêng đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ các DN độc lập 100% vốn Nhà nước hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh hoặc tập đoàn kinh tế, tổng công ty, việc triển khai chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phải thực hiện trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày DN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu, hoặc 30 ngày từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2014 thay thế thông tư số 47/2007/TT/BTC ngày 15/05/2007.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664