Untitled 2
xin cấp phép lao động

Chuyên gia KHCN làm việc ở Việt Nam dưới 30 ngày không phải xin cấp phép lao động

Chuyên gia khoa học công nghệ (KHCN) vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày không phải xin cấp Giấy phép lao động là nội dung nổi bật tại Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 13/07/2015 quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
Cũng theo Thông tư này, cơ quan, tổ chức nơi chuyên gia KHCN làm việc phải xin cấp phép lao động trước khi chuyên gia bắt đầu làm việc tại Việt Nam ít nhất 10 ngày làm việc.

Giấy phép có thời hạn tối đa là 02 năm; được cấp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định.
Giấy phép sẽ hết hiệu lực khi hết thời hạn; hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa cơ quan, tổ chức và chuyên gia KHCN hết thời hạn hoặc chấm dứt; nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của Giấy phép đã cấp; khi chuyên gia KHCN bị phạt tù, chết hoặc khi có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử chuyên gia KHCN làm việc tại Việt Nam…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Câu hỏi: Chào Luật sư, mong Luật sư giải đáp giúp tôi: Tôi làm công …

Chat Zalo: 0904340664