Có cần sửa đổi Điều lệ Công ty khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực?

0
425

Câu hỏi: Xin chào quý Công ty. Hiện nay Công ty tôi có mô hình là Công ty Cổ phần, có Điều lệ được ban hành theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, hiện nay Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã có hiệu lực. Liệu Công ty tôi có phải sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy định mới? Việc sửa đổi này có phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh hay không? Mong nhận được lời tư vấn của Công ty. Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:
Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Điều lệ công ty như sau:
Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã có hiệu lực (từ ngày 01/01/2021), với nhiều điểm mới, thay đổi hoặc bãi bỏ so với Luật Doanh nghiệp năm 2014, do đó, công ty bạn nên thay đổi điều lệ cho phù hợp với quy đinh pháp luật hiện hành, tránh những mâu thuẫn hoặc nhầm lẫn. Ví dụ như đối với Công ty của bạn là Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã sửa đổi quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.

Cụ thể, theo quy định cũ tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền tại khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tuy nhiên, với quy định pháp luật hiện hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có các quyền tại khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Như vậy, Điều lệ của Công ty bạn sẽ cần điều chỉnh cổ đông được hưởng các quyền theo quy định là cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên và không cần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng trong Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:
“1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.”

Như vậy có thể thấy Điều lệ công ty không phải là nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên khi sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp của bạn không cần phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, thủ tục sửa đổi sẽ được tiến hành trong nội bộ.