Đăng ký kiểu dáng quốc tế thông qua công ước Hague

0
752

1) Có cần thiết phải có đơn xin quốc gia/khu vực hoặc đơn đăng ký trước khi nộp đơn quốc tế không?

Không, bạn không cần cần phải có đơn quốc gia/khu vực hoặc đơn đăng ký trước khi nộp đơn quốc tế.

2) Có bao nhiêu kiểu dáng có thể có trong một đơn xin quốc tế?

Có thể có tới 100 kiểu dáng công nghiệp mỗi đơn. Nếu nhiều hơn một kiểu dáng trong một đơn, tất cả các kiểu dáng phải thuộc cùng loại của Locarno Classification.

3) Ngày đăng ký quốc tế là gì?
Về nguyên tắc, ngày đăng ký quốc tế là ngày nộp đơn quốc tế. Chẳng hạn, nếu đơn quốc tế được nộp trực tiếp với Văn phòng quốc tế (vì đó luôn là trường hợp của E-Filing, nhưng trong hầu hết các trường hợp đối với hồ sơ giấy (mẫu DM / 1)), ngày mà Văn phòng quốc tế nhận được sẽ là ngày nộp đơn, trừ khi nó có bất kỳ sự bất thường nào dẫn đến việc hoãn ngày nộp đơn.

4) Thời gian giới hạn để nộp giấy ủy quyền là gì?

Nếu đơn quốc tế được ký bởi người đại diện, cần có giấy ủy quyền và phải được gửi đến Văn phòng quốc tế tại thời điểm nộp đơn hoặc càng sớm càng tốt sau ngày nộp đơn. Nếu nó bị thiếu, Văn phòng quốc tế sẽ chỉ ra tính không hợp lệ phải được khắc phục trong vòng ba tháng, nếu không, đơn đăng ký quốc tế sẽ bị hủy bỏ.

5) Đơn xin quốc tế được Văn phòng Quốc tế giải quyết thế nào?

Khi nhận được đơn quốc tế, Văn phòng quốc tế kiểm tra xem đơn đó có tuân thủ các yêu cầu chính thức theo quy định hay không.

Nếu đơn tuân thủ các yêu cầu đó, Văn phòng quốc tế sẽ ghi vào Sổ đăng ký quốc tế và gửi giấy chứng nhận đăng ký quốc tế cho chủ sở hữu. Văn phòng quốc tế công bố đăng ký quốc tế tương ứng trong Bản tin thiết kế quốc tế trên trang web của WIPO. Công bố chứa tất cả các dữ liệu liên quan liên quan đến đăng ký quốc tế, bao gồm cả việc sao chép (các) kiểu dáng công nghiệp.
Nếu đơn quốc tế không tuân thủ các yêu cầu hiện hành, Văn phòng quốc tế sẽ gửi thư không hợp lệ cho người nộp đơn, mời người đó thực hiện các sửa chữa cần thiết trong vòng ba tháng kể từ ngày thư được gửi bởi Văn phòng quốc tế.

 

6) Phạm vi bảo vệ của kiểu dáng công nghiệp là gì?

Về nguyên tắc, phạm vi bảo vệ được xác định bởi các bản sao (đại diện / tầm nhìn) của thiết kế được cung cấp trong đơn quốc tế. Các điều kiện để cấp bảo vệ được quy định trong các cơ quan lập pháp quốc gia / khu vực. Phạm vi bảo vệ có thể khác nhau giữa quyền thực thi pháp lý của các Bên ký kết được chỉ định. Ngoài ra, nếu đăng ký quốc tế được sửa đổi (ví dụ: các quan điểm bổ sung được gửi) trong một thủ tục trước Văn phòng của một Bên ký kết được chỉ định, thông tin liên quan đến sửa đổi đó trong Bên ký kết đó sẽ được Văn phòng thông báo cho Văn phòng quốc tế và được cung cấp thông qua Bản tin thiết kế quốc tế.

 

7) Tôi có thể yêu cầu quyền ưu tiên nộp đơn trước đó hay không? Tài liệu ưu tiên được yêu cầu bởi một bên tham gia ký kết được chỉ định?

Theo Điều 6 của Đạo luật 1999, ưu tiên nộp đơn trước đó có thể được yêu cầu trên cơ sở nộp đơn quốc gia hoặc khu vực đầu tiên được thực hiện tại một trong các quốc gia tham gia Công ước Paris hoặc trong một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (hoặc của một đơn quốc tế đầu tiên, như trường hợp có thể xảy ra khi các Bên ký kết mới tham gia Hệ thống Hague và người nộp đơn muốn sử dụng Hệ thống Hague để mở rộng bảo vệ kiểu dáng công nghiệp là đối tượng của đơn đăng ký quốc tế trước cho các Bên ký kết mới đó ) trong đơn quốc tế, với điều kiện đơn quốc tế được nộp trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp đơn trước đó. Ưu tiên có thể được yêu cầu tại thời điểm nộp đơn quốc tế. Văn phòng của một Bên ký kết được chỉ định có thể yêu cầu một bản sao của tài liệu ưu tiên hoặc tài liệu gốc (trực tiếp từ chủ sở hữu). Các khu vực pháp lý quốc gia hoặc khu vực có thể có giới hạn thời gian nhất định đối với việc gửi tài liệu ưu tiên và yêu cầu ưu tiên chỉ được chấp nhận nếu tài liệu được nhận trong thời hạn đó, ví dụ 3 tháng kể từ ngày công bố đăng ký quốc tế.

8) Trì hoãn công bố có thể được yêu cầu trong đơn quốc tế?  Về nguyên tắc, việc công bố đăng ký quốc tế diễn ra 6 tháng sau ngày đăng ký quốc tế. Trong đơn quốc tế, người nộp đơn có thể yêu cầu việc công bố được trì hoãn một thời gian mà không vượt quá 12 tháng (theo Đạo luật 1960) hoặc 30 tháng (theo Đạo luật 1999) từ ngày nộp đơn, hoặc nơi mà quyền ưu tiên được yêu cầu, kể từ ngày ưu tiên. Tuy nhiên, theo Đạo luật 1999, theo luật hiện hành, Bên ký kết có thể đưa ra tuyên bố về hiệu lực của việc không cho phép trì hoãn hoặc trong thời gian trì hoãn ngắn hơn .. Mẫu đơn DM / 1 (Giao diện E-Filing) cho biết các Bên ký kết có liên quan và thời gian trì hoãn áp dụng, nếu có.

9) Phương thức thanh toán nào có thể được sử dụng để trả phí trực tiếp tới Văn phòng Quốc tế (WIPO)? Bạn có thể trả phí: – bằng cách ghi nợ từ một tài khoản hiện tại được mở với Văn phòng quốc tế của WIPO;- bằng cách chuyển vào tài khoản ngân hàng WIPO;- bằng thẻ tín dụng (Visa, Mastercard, American Express) tại thời điểm nộp và / hoặc sau thư không hợp lệ hoặc thông tin liên lạc WIPO khác liên quan đến đơn hoặc đăng ký quốc tế đã được gửi cung cấp một mã mà người nộp đơn có thể sử dụng để truy cập giao diện E-payments và thanh toán trực tiếp;- bằng cách thanh toán vào tài khoản bưu chính WIPO (chỉ trong phạm vi châu Âu).

10) Thời hạn bảo vệ đăng ký sáng chế là gì?

Thời hạn bảo hộ là năm năm kể từ ngày đăng ký quốc tế. Đăng ký quốc tế có thể được gia hạn thêm một hoặc nhiều thời hạn 5 năm, đối với mỗi Bên ký kết được chỉ định, cho đến khi hết thời hạn bảo hộ theo luật tương ứng của các Bên ký kết đó (tham khảo thời hạn bảo hộ tối đa cho mỗi bên Bên ký kết).

11) Tôi có thể gia hạn đăng ký kiểu dáng quốc tế của mình như thế nào?

Sáu tháng trước ngày hết hạn, Văn phòng quốc tế gửi thông báo không chính thức để nhắc nhở chủ sở hữu và đại diện của mình, nếu có, về ngày hết hạn chính xác. Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu hoặc đại diện của anh ta không nhận được thông báo nói trên, thì điều này không phải là lý do cho việc không tuân thủ bất kỳ giới hạn thời gian nào để thanh toán các khoản phí đến hạn. Về nguyên tắc, có 2 lựa chọn để gia hạn một đăng ký quốc tế: – gia hạn trực tuyến bằng cách sử dụng giao diện E-renewal do Văn phòng quốc tế cung cấp và trả phí bằng đồng franc Thụy Sĩ (CHF) bằng tài khoản hiện tại của WIPO hoặc bằng thẻ tín dụng (American Express, Mastercard, Visa). Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn chỉ có thể làm như vậy kể từ ba tháng trước ngày hết hạn đăng ký quốc tế;- sử dụng mẫu giấy (DM / 4) và gửi bằng fax hoặc bằng thư và trả phí bằng đồng franc Thụy Sĩ (CHF) bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng cách ủy quyền ghi nợ tài khoản hiện tại của WIPO. Do việc sử dụng mẫu DM / 4 là không bắt buộc, bạn có thể thay thế gửi một liên lạc đưa ra các chỉ dẫn cần thiết (số đăng ký kiểu dáng quốc tế, cho dù việc gia hạn là dành cho tất cả hoặc một số Bên ký kết được chỉ định và / hoặc cho tất cả hoặc một số các thiết kế). Đăng ký quốc tế nên được gia hạn trước ngày hết hạn đăng ký quốc tế. Một khoản thanh toán trễ sẽ chỉ được tính đến nếu phí gia hạn nằm trong ngân hàng WIPO hoặc tài khoản bưu chính trong thời hạn được gọi là ân hạn (tức là, 6 tháng sau khi hết hạn đăng ký quốc tế). Trong trường hợp đó, một khoản phụ phí (50% số tiền của phí cơ bản) sẽ được yêu cầu. Một khi thời gian ân hạn này đã kết thúc, đăng ký quốc tế mất hiệu lực do không gia hạn và không còn hiệu lực.

12) Có thể nhận được lời từ chối từ một bên ký kết được chỉ định liên quan đến bản sao?

Trong khuôn khổ pháp lý của Hệ thống Hague, không có yêu cầu / hạn chế nào về số lượng và quan điểm nào của một kiểu dáng công nghiệp phải được đệ trình. Tuy nhiên, theo Quy tắc 9 (4) của Quy định chung theo Đạo luật 1999 và Đạo luật Thỏa thuận Hague năm 1960, một Bên ký kết có thể từ chối các tác động của đăng ký quốc tế nếu các bản sao trong đó được coi là không đủ để tiết lộ đầy đủ kiểu dáng công nghiệp. Trong bối cảnh trên, một số Văn phòng Kiểm tra, chẳng hạn như Văn phòng Bằng sáng chế Nhật Bản (JPO), Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Hoa Kỳ (USPTO), có thể đưa ra lời từ chối về mặt thiết kế công nghiệp đã không được tiết lộ đầy đủ bởi các bản sao. Hơn nữa, nếu bằng cách trả lời từ chối như vậy, bạn gửi các quan điểm bổ sung tiết lộ một yếu tố mới của thiết kế, rất có khả năng các Văn phòng kiểm tra đó sẽ từ chối gửi của bạn và duy trì từ chối.

13) Tôi nên chuẩn bị các bản sao như thế nào để tránh khả năng bị từ chối từ Văn phòng kiểm định?

Khi chuẩn bị sao chép kiểu dáng công nghiệp của bạn trong một đơn xin quốc tế, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ các yêu cầu bắt buộc được nêu trong Quy tắc 7 và 9 của Quy định chung theo Đạo luật 1999 và Đạo luật 1960 của Thỏa thuận Hague và Phần thứ tư Hướng dẫn hành chính cho việc áp dụng Thỏa thuận Hague. Hơn nữa, bạn cũng có thể tham khảo Hướng dẫn về việc chuẩn bị và cung cấp bản sao để ngăn chặn các từ chối có thể xảy ra trên cơ sở không tiết lộ đầy đủ về kiểu dáng công nghiệp bởi Văn phòng kiểm định.

14) Điều gì sẽ xảy ra khi một bên tham gia ký kết hợp đồng từ chối tác động của một đăng ký quốc tế?

Mỗi Bên ký kết được chỉ định có quyền từ chối, trong lãnh thổ của mình, bảo vệ cho đăng ký quốc tế. Văn phòng của một Bên ký kết được chỉ định phải thông báo cho Văn phòng quốc tế về việc từ chối các tác động của đăng ký quốc tế trong thời gian từ chối sáu tháng kể từ ngày công bố đăng ký quốc tế trong Bản tin thiết kế quốc tế. Tuy nhiên, theo Đạo luật 1999 (Geneva), bất kỳ Bên ký kết nào có Văn phòng là Văn phòng kiểm tra, hoặc có luật quy định về khả năng phản đối, có thể tuyên bố rằng thời gian từ chối sáu tháng được thay thế bằng thời gian 12 tháng.Văn phòng quốc tế ghi vào Sổ đăng ký quốc tế bất kỳ sự từ chối nào được thực hiện bởi Văn phòng của một bên ký kết được chỉ định, công bố nó trong Bản tin kiểu dáng quốc tế và gửi một bản thông báo từ chối cho người giữ đăng ký quốc tế.Chủ sở hữu đăng ký quốc tế có thể yêu cầu xem xét hoặc kháng cáo về việc từ chối trong Bên ký kết được chỉ định liên quan. Chủ sở hữu đăng ký quốc tế có các quyền và biện pháp khắc phục giống như họ đã có nếu họ đã nộp đơn kiểu dáng công nghiệp liên quan đến Văn phòng đã đưa ra thông báo từ chối. Thủ tục tiếp theo chỉ diễn ra ở cấp quốc gia hoặc khu vực và tuân theo các yêu cầu theo quy định của pháp luật của Bên ký kết liên quan (như giới hạn thời gian, ngôn ngữ, bổ nhiệm người đại diện, v.v.). Văn phòng quốc tế ghi nhận bất kỳ sự rút lại từ chối hoặc tuyên bố cấp quyền bảo vệ trong Đăng ký quốc tế và gửi một bản sao cho chủ sở hữu đăng ký quốc tế liên quan. Việc rút lại hoặc tuyên bố như vậy được công bố trong Bản tin thiết kế quốc tế.

15) Nếu một đăng ký quốc gia ở trong một nước đã hết hiệu lực, đăng ký quốc tế của tôi vẫn còn hiệu lực chứ?

Ngay cả khi hiệu lực của đăng ký quốc tế đã bị vô hiệu trong một Bên ký kết được chỉ định, thì việc vô hiệu đó sẽ không có bất kỳ hậu quả nào đối với hiệu lực của đăng ký quốc tế đó trong bất kỳ Bên ký kết được chỉ định nào khác. Thủ tục tố tụng liên quan đến đăng ký quốc tế tại một Bên ký kết được chỉ định diễn ra trực tiếp giữa chủ sở hữu đăng ký quốc tế, cơ quan có thẩm quyền và bên thứ ba. Quá trình tố tụng được điều chỉnh hoàn toàn bởi luật pháp và thực tiễn của Bên ký kết có liên quan. Nơi mà ảnh hưởng của đăng ký quốc tế bị vô hiệu trong một Bên ký kết được chỉ định và việc vô hiệu hóa không còn phải chịu bất kỳ sự xem xét hay kháng cáo nào, Văn phòng của Bên ký kết sẽ thông báo cho Văn phòng quốc tế.

16) Ai có thể trình bày yêu cầu ghi lại sự thay đổi quyền sở hữu đăng ký quốc tế?

Một sự thay đổi về quyền sở hữu có thể dẫn đến từ một hợp đồng (chẳng hạn như chuyển nhượng), hoặc quyết định của tòa án, hoặc hoạt động của pháp luật (như thừa kế hoặc phá sản), hoặc từ việc sáp nhập hai công ty. Thay đổi một phần quyền sở hữu đối với chỉ một số Bên ký kết được chỉ định hoặc chỉ một số thiết kế cũng có thể. Người sở hữu có thể yêu cầu ghi lại sự thay đổi quyền sở hữu như đã đăng ký trong Đăng ký quốc tế (bên chuyển nhượng) bằng cách sử dụng mẫu DM / 2. Nếu được chủ sở hữu mới (bên nhận chuyển nhượng) yêu cầu, biểu mẫu phải được ký bởi chủ sở hữu hoặc yêu cầu phải có kèm theo chứng thực từ cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết rằng chủ sở hữu mới dường như là người kế thừa của chủ sở hữu.

17) Làm thế nào để tôi có được bản sao (đã chứng thực hoặc chưa chứng thực) và/hoặc trích xuất từ Sổ đăng ký quốc tế?

Có thể lấy bản sao (được chứng nhận hoặc không được chứng nhận) và / hoặc trích xuất bằng cách gửi yêu cầu đến Đơn vị trích xuất của Cơ quan đăng ký thiết kế quốc tế, bằng fax: + 41-22-740-1417 hoặc bằng e-mail, cho biết loại nào thông tin được tìm kiếm từ các danh mục trong Mục VI của Biểu phí. Thông tin liên quan đến đăng ký quốc tế được công bố, và bao gồm số đăng ký quốc tế liên quan và người mà tài liệu này được gửi tới (bao gồm đầy đủ chi tiết bưu chính) sẽ được chỉ định. Các tùy chọn thanh toán cho dịch vụ này thông qua tài khoản hiện tại của WIPO, nếu có, nên được chỉ định trong yêu cầu hoặc, sau khi phát hành hóa đơn, bằng cách chuyển khoản ngân hàng / chuyển khoản bằng đồng franc Thụy Sĩ (CHF) tài khoản ngân hàng (IBAN số CH51 0483 5048 7080 8100 0 Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70, Swift / BIC: CRESCHZZ80A).

18) Tôi có thể nhận thông tin về những sự thay đổi gần đây như thế nào, chẳng hạn như sự sửa đổi lệ phí, sự gia nhập của các thành viên mới, hoặc sự thay đổi với khung pháp lý của hệ thống Hague? Bằng cách theo dõi dịch vụ Hague E-Alert service.

19) Có nhiều yêu cầu đặc biệt khi chọn Hoa Kỳ trong một đơn xin quốc tế có đúng không? Đúng, có một vài yêu cầu đặc biệt phải được xem xét khi chọn Hoa Kỳ trong một đơn quốc tế.

20) Có thể có bao nhiêu kiểu dáng nếu chỉ định Hoa Kỳ trong một đơn quốc tế?

Theo nguyên tắc chung, một ứng dụng quốc tế, được nộp qua Hệ thống Hague, có thể chứa nhiều thiết kế (tối đa 100 thiết kế) bất kể Bên ký kết nào được chỉ định.Khi chỉ định Hoa Kỳ trong đơn quốc tế, người nộp đơn nên nhớ rằng theo luật của Hoa Kỳ, chỉ có thể yêu cầu một thiết kế độc lập và khác biệt trong một đơn riêng biệt. Do đó, nếu có nhiều hơn một thiết kế được đưa vào một đơn quốc tế chỉ định Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thì Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) sẽ kiểm tra xem các thiết kế đó có phải là các phương án khác nhau của một thiết kế không, cái mà không khác biệt với nhau. Nếu một số thiết kế khác biệt được cấp bằng sáng chế được bao gồm trong đăng ký quốc tế, USPTO sẽ đưa ra thông báo từ chối theo Điều 13 (2) của Đạo luật 1999, chờ tuân thủ yêu cầu thống nhất thiết kế theo luật của Hoa Kỳ Mỹ.

21) Khiếu nại có bắt buộc hay không nếu chỉ định Hoa Kỳ trong một đơn quốc tế?
Có. Khiếu nại được yêu cầu nếu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được chỉ định trong đơn quốc tế. Nếu khiếu nại bị thiếu trong đơn quốc tế, Văn phòng quốc tế sẽ mời người nộp đơn sửa đơn trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn. Việc không cung cấp khiếu nại ảnh hưởng đến ngày đăng ký quốc tế. Trong trường hợp như vậy, ngày đăng ký quốc tế sẽ là ngày mà Văn phòng quốc tế nhận được sự sửa chữa bất thường đó, hoặc ngày nộp đơn của đơn quốc tế, tùy theo ngày nào muộn hơn.

22) Cách diễn đạt của một khiếu nại là gì?

Cách diễn đạt của yêu cầu sẽ như sau: Tôi / Chúng tôi tuyên bố: Thiết kế trang trí cho một (tiêu đề chèn của bài viết trong đó thiết kế được thể hiện hoặc áp dụng, ví dụ, một máy cắt trái cây), như được hiển thị, hoặc như được hiển thị và mô tả. Chỉ có một bài viết sẽ được chỉ định, bất kể số lượng thiết kế có trong đơn quốc tế.

23) Một yêu cầu duy nhất có thể được chỉ ra nếu chỉ định Hoa Kỳ trong một đơn quốc tế?
Như đã nêu trong Tiêu đề 37 của Bộ luật Quy định Liên bang Hoa Kỳ (37 CFR § 1.153), đơn xin cấp bằng sáng chế kiểu dáng chỉ có thể có một yêu cầu duy nhất. Việc nộp đơn đăng ký quốc tế chỉ định Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm nhiều thiết kế và một yêu cầu duy nhất, có tác dụng tương tự ở Hoa Kỳ nếu đơn đó được nộp trực tiếp với USPTO. Nếu có nhiều hơn một kiểu dáng được bao gồm trong một đăng ký quốc tế chỉ định Hoa Kỳ, USPTO sẽ kiểm tra xem các thiết kế đó có phải là hiện thân khác nhau của một thiết kế không khác biệt rõ ràng với nhau không. Nếu một số thiết kế khác biệt được cấp bằng sáng chế được bao gồm trong đăng ký quốc tế, USPTO sẽ đưa ra thông báo từ chối theo Điều 13 của Đạo luật 1999, chờ tuân thủ yêu cầu thống nhất kiểu dáng theo luật của Hoa Kỳ. Chủ sở hữu đăng ký quốc tế có thể nộp đơn đăng ký phân chia với USPTO cho các thiết kế khác hoàn toàn khác biệt (tham khảo Trung tâm liên hệ USPTO (UCC) tại http://www.uspto.gov/learning-and-resource/support- trung tâm / uspto-contact-centre-ucc), hoặc nộp đơn đăng ký quốc tế mới, có chỉ định của Hoa Kỳ, yêu cầu ưu tiên từ đơn quốc tế đầu tiên (trong thời hạn ưu tiên sáu tháng theo Công ước Paris).

24) Tôi có phải nộp tuyên thệ hoặc tuyên bố về sáng chế nếu Hoa Kỳ được chỉ định?

Có. Tuyên thệ hoặc tuyên bố bởi người sáng tạo là bắt buộc nếu Hoa Kỳ được chỉ định và, nếu có một vài người sáng tạo, mỗi người trong số họ sẽ ký lời thề hoặc tuyên bố. Phụ lục I của Mẫu DM/1 và giao diện E-Filing chứa văn bản tiêu chuẩn cho Tuyên thệ hoặc Tuyên bố. Tuyên thệ hoặc Tuyên bố cho mỗi người sáng tạo có thể được đính kèm dưới dạng tệp .pdf hoặc được điền trực tiếp trên trang web trong quá trình nộp đơn điện tử.Cũng có thể tìm thấy mẫu USPTO tiêu chuẩn của Tuyên thệ / Tuyên bố sáng chế bằng các ngôn ngữ khác nhau tại các địa chỉ sau: http://www.uspto.gov/sites/default/files/forms/aia_oathdecl_guide.pdf and http://www.uspto.gov/patent/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012.

25) Khi nào nên nộp một tuyên bố thay thế?

Nếu không thể cung cấp chữ ký của nhà phát minh trong Tuyên thệ hoặc Tuyên bố sáng chế vì một hoặc nhiều lý do sau: nhà sáng chế đã chết hoặc mất năng lực pháp lý; từ chối ký vào tờ khai; hoặc anh ta không thể được tìm thấy hoặc đạt được sau nhiều nỗ lực, Tuyên bố thay thế được ký bởi người nộp đơn phải kèm theo đơn quốc tế thay cho Tuyên thệ/Tuyên bố sáng chế.

26) Làm thế nào để xác nhận trạng thái thực thể nhỏ hoặc yêu cầu trạng thái thực thể vi mô?

Người nộp đơn  Người nộp đơn phải ghi rõ trong ứng dụng quốc tế trạng thái của một tổ chức nhỏ, hoặc yêu cầu trạng thái của một tổ chức vi mô để được giảm phí chỉ định cá nhân. Đối với các hướng dẫn về trạng thái của một thực thể nhỏ và các thực thể vi mô, vui lòng tham khảo trang web USPTO bằng cách nhấp vào các siêu liên kết được cung cấp. Người nộp đơn yêu cầu trạng thái thực thể vi mô cũng phải nộp biểu mẫu chứng nhận thực thể vi mô sử dụng Phụ lục IV để tạo mẫu DM/1, cũng có sẵn trong giao diện nộp đơn điện tử cùng với các mẫu PTO / SB / 15A hoặc PTO / SB / 15B.

27) Phần thứ hai của phí chỉ định cá nhân có phải trả không?

Ngày mà phần thứ hai của phí chỉ định cá nhân phải được thanh toán muộn nhất sẽ được thông báo qua thư mời, Thông báo trợ cấp, do USPTO cấp cho chủ sở hữu và Văn phòng quốc tế đối với từng đăng ký quốc tế liên quan. Phần thứ hai của phí chỉ định cá nhân phải nộp trong khoảng thời gian được quy định trong Thông báo trợ cấp cho Văn phòng quốc tế hoặc USPTO. Khi nhận được Thông báo về Trợ cấp, Văn phòng quốc tế sẽ gửi thư cho người đại diện/chủ sở hữu đăng ký quốc tế yêu cầu thanh toán phần thứ hai của phí cá nhân. Thư của Văn phòng quốc tế chỉ ra hai lựa chọn cho việc thanh toán phần thứ hai của phí phải trả thông qua Văn phòng quốc tế (không cho phép thay đổi tình trạng kinh tế) hoặc trực tiếp với USPTO (bằng đô la Mỹ).

28) Khi nào USPTO đưa ra tuyên bố về việc cấp bằng bảo vệ?

Nếu phần thứ hai của phí chỉ định cá nhân được thanh toán trong khung thời gian được chỉ định, USPTO sẽ gửi bản tuyên bố bảo vệ. Việc bảo vệ bắt đầu từ ngày cấp. Bảo vệ tạm thời được cung cấp kể từ ngày công bố đăng ký quốc tế.

29) Phí gia hạn có phải trả sau thời hạn 5 năm đầu tiên cho việc chỉ định Hoa Kỳ trong đơn quốc tế hay không?

Không phải trả phí gia hạn đối với chỉ định của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vì theo luật pháp Hoa Kỳ, thời hạn đăng ký 15 năm duy nhất bắt đầu từ ngày cấp bảo hộ và được bảo đảm bởi khoản thanh toán của phần thứ hai của phí chỉ định cá nhânĐể có lợi cho khả năng quản lý đăng ký quốc tế sau đó, chẳng hạn như ghi lại sự thay đổi quyền sở hữu, chủ sở hữu phải gia hạn chỉ định của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mặc dù không phải trả phí gia hạn.