Quy định về bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp trong TPP

0
77

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Theo quy định trong TPP, các quốc gia thành viên được khuyến nghị việc tham gia Công ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho nộp đơn đăng ký kiểu dáng quốc tế.

Hiệp định TPP cũng quy định về đối tượng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là kiểu dáng có điểm nhấn là một bộ phận trong tổng thể sản phẩm (các đặc điểm tạo dáng cơ bản nằm ở một bộ phận trên sản phẩm hoặc kiểu dáng của một bộ phận của sản phẩm (riêng biệt);