Untitled 2
dịch vụ tư vấn pháp luật

Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật – Rà soát nội quy lao động

Q: Chúng tôi là một tập đoàn kinh tế Việt Nam, chúng tôi cần SBLAW cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc (i) hỗ trợ rà soát nội quy lao động; (ii) Soạn thảo quy chế làm việc cho Phòng Tổng Hợp, Phòng Kế Toán và Phòng Kinh doanh; (iii) Đăng ký nội quy lao động cho Tập đoàn (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”).

A: SBLAW hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1.PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ SBLAW

 •  Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:
 •  Rà soát nội quy lao động:
 •  Nghiên cứu dự thảo nội quy lao động do Khách hàng cung cấp (bản tiếng Việt);
 •  Rà soát dự thảo Nội quy lao động;
 •  Tư vấn các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam;
 •  Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo Nội quy lao động;
 •  Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Nội quy lao động dựa trên các ý kiến của Khách hàng để có bản dự thảo Nội quy lao động hoàn chỉnh;
 •  Soạn thảo quy chế làm việc Phòng Tổng hợp, Phòng Kế toán và Phòng Kinh Doanh:
 •  Khảo sát mục tiêu và triết lý quản trị doanh nghiệp của Quý Khách hàng;
 •  Khảo sát thực tiễn chế độ làm việc, phối hợp giữa các Phòng ban (Phòng Tổng hợp, Phòng Kế Toán và Phòng Kinh Doanh);
 •  Đề xuất cơ chế làm việc phù hợp với yêu cầu quản trị của Khách hàng;
 •  Soạn thảo Quy chế làm việc dựa trên cơ chế làm việc đã được Khách hàng chấp thuận;
 •  Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo Quy chế làm việc;
 •  Hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc để có bản dự thảo cuối cùng
 • Đăng ký nội quy lao động
 •  Thông báo cho Khách hàng các tài liệu cần chuẩn bị;
 •  Đại diện cho Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đăng ký nội quy lao động;
 •  Theo dõi tiến độ thẩm định, đăng ký nội quy lao động;
 •  Thay mặt Khách hàng nhận kết quả đăng ký nội quy lao động từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh Nội quy lao động trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi dự liệu thời gian tiến hành rà soát và hiệu chỉnh Nội quy lao động là 06 ngày làm việc.

Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Nội quy lao động theo yêu cầu của Quý Khách hàng;

– Về việc soạn thảo Quy chế làm việc, chúng tôi sẽ chuẩn bị các dữ liệu cần thực hiện việc khảo sát hiện trạng hiện nay và mục tiêu hướng tới của Quý Khách hàng. Việc khảo sát sẽ được tiến hành thông qua việc gửi bản câu hỏi khảo sát và có thể bao gồm phỏng vấn trực tiếp các cấp quản lý. Trên cơ sở ý kiến trả lời của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến tư vấn phù hợp về mô hình quản trị (quy trình làm việc, tiêu chí đánh giá chất lượng công việc, chức năng, nhiệm vụ…). Chúng tôi sẽ đưa ra biểu làm việc cụ thể dành cho Quý Khách hàng sau khi hoàn tất việc khảo sát thực tế.

– Về đăng ký Nội quy lao động, chúng tôi dự kiến hoàn tất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, thời gian này có thể bị kéo dài trên thực tế trong trường hợp cơ quan chức năng thay đổi lịch biểu làm việc.

3. PHÍ DỊCH VỤ

3.1 Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 2 này là:

– Rà soát nội quy lao động: 30,000,000VNĐ (Ba mươi triệu Việt Nam Đồng);

– Soạn thảo quy chế làm việc: Dựa trên kết quả khảo sát thực tiễn, chúng tôi sẽ báo giá mức phí phù hợp. Tuy nhiên, giá tối thiểu là 10,000,000VNĐ (Mười triệu Việt Nam Đồng);

– Đăng ký nội quy lao động: 10,000,000VNĐ (Mười triệu Việt Nam Đồng)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664