Untitled 2
Mô hình mạng lưới bán hàng đa cấp

Điều kiện cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp

Nghị định 42/2014 NĐ-CP của Chính Phủ  về hoạt động bán hàng đa cấp được ban hành ngày 14/5/2014 và có hiệu lực ngày 1/07/2014.

Theo Điều 7 Chương 2 của Nghị Định thì điều kiện để một tổ chức,doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp như sau:

Thứ nhất là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật,có kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.

Thứ hai phải có vốn pháp định theo Điều 8 Nghị định này, tức là phải có 10 tỷ đồng.

Thứ ba hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phải phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Thứ tư ,tổ chức, doanh nghiệp phải có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

Thứ năm,kí quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Điều 29 Nghị định này.

Thứ sáu, tổ chức doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có Quy tắc hoạt động,Chương trình đào tạo,Chương trình trả thưởng không trái với quy định của pháp luật .

Thứ bảy, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh ,chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân ,thành viên đối với công ty TNHH,cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần ,người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH,công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định này.

Đạt đủ bảy điều kiện nêu trên thì một tổ chức doanh nghiệp sx đươc cấp Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp và được phép hoạt động.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664