Untitled 2

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài?
Luật sư trả lời:Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài là một laoij giấy tờ pháp lý bắt buộc đòi hỏi phải đảm bảo một số điều kiện sau:
Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài
1. Giấy chứng nhận đầu tư
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
1.1. Có dự án đầu tư thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
1.2. Có Đề án tiền khả thi thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP;
1.3. Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP;
1.4. Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo mức quy định tại Điều 28 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, cụ thể: Dự án thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 100 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 100 tỷ đồng.
2. Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài
Điều kiện cho phép thành lập:
2.1. Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
2.2. Có Đề án chi tiết thành lập thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP;
2.3. Đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có văn bản giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kèm dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
2.4. Đối với trường hợp không phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
2.5. Có đủ năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, cụ thể: Dự án thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 100 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 100 tỷ đồng.
3. Giấy phép hoạt động dạy nghề
Điều kiện cho phép hoạt động dạy nghề
3.1. Đã kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài hoặc phân hiệu của trường.
3.2. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường phù hợp với quy định của pháp luật.
3.3. Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.
4. Đáp ứng các điều kiện về mở ngành đối với cơ sở giáo dục phải thực hiện thủ tục mở ngành theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664