Untitled 2

Điều kiện hoạt động dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm II thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội?

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện hoạt động dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm II thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội?
Luật sư trả lời: Hoạt động dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm II thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hoạt động hợp pháp cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện hoạt động dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm II thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận.
2. Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động của tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn quốc tế cho mỗi loại hình tương ứng sau đây:
2.1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH;
2.2. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021:2006 và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đối với hoạt động chứng nhận hợp quy dịch vụ, quá trình, môi trường quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH.
3. Có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức của tổ chức (bao gồm: viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) và đáp ứng các yêu cầu sau:
3.1. Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với sản phẩm, hàng hóa đăng ký chứng nhận;
3.2. Có kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hóa đánh giá từ 05 năm liên tục trở lên;
3.3. Có năng lực đánh giá đáp ứng quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19011:2003 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 19011:2002 – Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường;
3.4. Đã được đào tạo về chứng nhận hệ thống quản lý.
4. Có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật bao gồm văn phòng, các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy trình chứng nhận phù hợp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664