Untitled 2

Điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu

Câu hỏi:

Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu?

Luật sư trả lời:

Hoạt động Kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ững những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu:
1. Liên kết sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình/kênh chương trình
11. Có tư cách pháp nhân và đăng ký kinh doanh theo pháp luật Việt Nam;
1.2. Đã sản xuất hoặc tham gia sản xuất tối thiểu 03 (ba) chương trình phát thanh, truyền hình được phát sóng khi thực hiện hình thức liên kết; 3. Có phương án bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để thực hiện Hợp đồng liên kết.
* Người đứng đầu tổ chức đối tác liên kết liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sản phẩm liên kết và phạm vi công việc được quy định trong Hợp đồng liên kết.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664