Untitled 2

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài?
Luật sư trả lời: Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những điều kiệng sau:
1. Giấy chứng nhận đầu tư
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
1.1. Có dự án đầu tư thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
1.2. Có Đề án tiền khả thi thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP;
1.3. Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP;
1.4. Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo mức quy định tại Điều 28 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, cụ thể: Dự án thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.
2. Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
Điều kiện cho phép thành lập:
2.1. Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
2.2. Có Đề án chi tiết thành lập thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP;
2.3. Đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có văn bản giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kèm dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
2.4. Đối với trường hợp không phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
2.5. Có đủ năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, cụ thể: Dự án thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.
3. Giấy phép hoạt động dạy nghề
Điều kiện cho phép hoạt động giáo dục
3.1. Đã kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của trung tâm dạy nghề.
3.2. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề phù hợp với quy định của pháp luật.
3.3. Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.
4. Đáp ứng các điều kiện về mở ngành đối với cơ sở giáo dục phải thực hiện thủ tục mở ngành theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664