Untitled 2

Giới thiệu quyết định SỐ 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 về việc bán cổ phần theo lô

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 về việc bán cổ phần theo lô và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định có một số nội dung đáng chú ý như sau :
Một điểm nhấn quan trọng là nhà đầu tư được mua lượng cổ phần không hạn chế. Số lượng cổ phần của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần. Quyết định này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DNNN đẩy nhanh thoái vốn đầu tư trái ngành vốn đang gặp nhiều khó khăn hiện nay.
1. Bán cổ phần theo lô phải công khai, minh bạch
Quyết định 41 quy định cụ thể một số nội dung về việc thoái vốn cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) là đại diện chủ sở hữu; việc thoái vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn, Tổng công ty, công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
Đối với trường hợp phương án thoái vốn đã được phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành mà cần điều chỉnh, bổ sung để bán cổ phần theo lô thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này.
Quyết định cũng nêu rõ, về nguyên tắc, việc bán cổ phần theo lô được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch và phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cố phần có vốn góp của Nhà nước.
Theo đó, việc bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán trên cơ sở phương án bán theo lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trong đó, phương án bán cổ phần theo lô phải có các nội dung cơ bản sau: số lô cổ phần bán đấu giá; số lượng cổ phần của mỗi lô; giá khởi điểm của lô cổ phần bán đấu giá; tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá; phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công.
Cụ thể, các nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô theo quy định tại Quyết định này không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việc bán cổ phần theo lô có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán một lô cổ phần (trọn lô). Số lượng cổ phần của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần. Trường hợp bán chỉ định (không qua Sở Giao dịch chứng khoán) thì thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp đó, việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược đối với những doanh nghiệp sau IPO được Quyết định quy định rõ: Trường hợp bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo phương án cổ phần hoá được duyệt trong vòng 12 tháng kể từ khi doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định tại phương án cổ phần hoá đã được phê duyệt, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Trường hợp bán cổ phần cho cổ đông chiến lược sau 12 tháng kể từ khi doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định thoái vốn. Trường hợp bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo phương án khác thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
2. Nhà đầu tư được mua lượng cổ phần không hạn chế
Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được mua cổ phần với số lượng không hạn chế. Đối với lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định tỷ lệ tối đa tham gia đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định đó.
Quyết định cũng quy định rõ nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các nhà đầu tư phải có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Căn cứ quy định nêu trên, người đại diện xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô báo cáo chủ sở hữu để xây dựng phương án bán cổ phần theo lô trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ: Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định bằng giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô. Giá khởi điểm một cổ phần được xác định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá.
Theo đó, dựa trên căn cứ Quyết định phê duyệt phương án bán cổ phần theo lô được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty chỉ đạo người đại diện phối hợp cùng Sở Giao dịch chứng khoán xây dựng quy chế bán cổ phần theo lô của từng doanh nghiệp, trong đó thời gian thực hiện công bố thông tin tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày công bố.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Quý khách có thể tải văn bản tại đây: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-41-2015-QD-TTg-ban-co-phan-theo-lo-290297.aspx

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664