Untitled 2

Gói thầu tư vấn với quản lý thi công xây dựng có bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp?

Câu hỏi: Cho tôi hỏi: Đối với hợp đồng tư vấn và quản lý thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thì bảo hiểm nghề nghiệp có bắt buộc hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là loại bảo hiểm thương mại, theo Điều 9 Luật Xây dựng 2014 quy định các loại bảo hiểm trong xây dựng như sau: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba; bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng. Trong đó loại bảo hiểm bắt buộc gồm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Căn cứ theo khoản 2, Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc:

Điều 4. Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

2. Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên …”

Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Căn cứ theo Điều 23, Thông tư 329/2016/TT-BTC, bên mua bảo hiểm phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng trước khi thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Phí bảo hiểm đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp đồng tư vấn và loại công trình theo bảng phí quy định tại Phụ lục 08 ban hành kèm Thông tư 329/2016/TT-BTC.

Như vậy, đối với hợp đồng tư vấn và quản lý thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên.

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

– Tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh do hành động sơ suất, bất cẩn của người được bảo hiểm trong quá trình thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng thuộc phạm vi bảo hiểm.

– Yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba lần đầu tiên được đưa ra (từ một sự kiện bảo hiểm) đối với người được bảo hiểm và được bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm, bao gồm cả các chi phí phải trả cho luật sư do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc do người được bảo hiểm chỉ định (có sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm), các khoản lệ phí, chi phí khác phát sinh từ việc điều tra, chỉnh lý, bào chữa liên quan đến sự kiện bảo hiểm nhưng không bao gồm tiền lương trả cho người lao động hoặc người quản lý ký kết hợp đồng lao động với người được bảo hiểm.

– Các chi phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu-internet

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Câu hỏi: Công ty tôi đang tiến hành tham dự thầu một dự án. Tôi …

Chat Zalo: 0904340664