Untitled 2

Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa

Câu hỏi:Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa?
Luật sư trả lời: Đối với hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa chủ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cần lưu ý những điều kiện sau:
Điều kiện hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa
1. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
1.1. Vốn pháp định là một trăm năm mươi tỷ đồng trở lên;
1.2. Điều lệ hoạt động phù hợp với quy định của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP;
1.3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân trở lên và có thời gian công tác trong lĩnh vực kinh tế – tài chính ít nhất là 05 năm; có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
1.4. Các điều kiện khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.
2. Sở Giao dịch hàng hóa chỉ được tổ chức thực hiện hoạt động mua bán các loại hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố.

Câu hỏi:Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện để có thể trở thành thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa ?
Luật sư trả lời: để có thể trở thành thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa đỏi hỏi chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện, tiêu chí sau
Điều kiện trở thành thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa
Thành viên môi giới phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Vốn pháp định là năm tỷ đồng trở lên.
3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Các điều kiện khác theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện để trở thành thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa ?
Luật sư trả lời: Để trở thành thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa chủ đầu tư kinh doanh cần lưu ý những điều kiện sau:

Điều kiện đối với thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa
1. Thành viên kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
b. Vốn pháp định là bẩy mươi lăm tỷ đồng trở lên
c. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
d. Các điều kiện khác theo quy định của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa
2. . Điều kiện về hạn mức giao dịch
Hạn mức giao dịch của một thành viên không được vượt quá 10% tổng hạn mức giao dịch quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 158/2006/NĐ-CP
3. Điều kiện về ký quỹ giao dịch
Thành viên kinh doanh phải ký quỹ bảo đảm tư cách thành viên, ký quỹ giao dịch trước khi thực hiện các giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa.
Sở Giao dịch hàng hóa quy định cụ thể mức ký quỹ ban đầu khi đặt lệnh giao dịch nhưng không được thấp hơn 5% trị giá của từng lệnh giao dịch

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664