Untitled 2
Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 17/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó, đáng chú ý là quy định về nguyên tắc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua xử lý nợ để chuyền thành công ty cổ phẩn.

Cụ thể, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần là các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Phương án tái cơ cấu phải được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, doanh nghiệp tái cơ cấu với công ty mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán nợ được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định công ty mua bán nợ chỉ được phép quyết định mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu hoặc cổ phần hóa và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu. Việc mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014.

Download:

Nguồn: www.luatvietnam.vn/

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664