Untitled 2

Hướng dẫn việc nộp thuế khi tạm dừng, nghỉ hẳn kinh doanh

Ngày 11/05/2015 Tổng cục thuế đưa ra công văn số 1784/TCT-CC để trả lời công văn số 805/CT-THNVDT của cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu về việc vướng mắc trong quá trình quản lý và công khai hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Tổng cục thuế đưa ra một số ý kiến lưu ý như sau :

Thứ nhất về quản lý hộ kinh doanh :

–         Tại khoản 11 điều 21 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính quy định trường hợp hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và đề nghị miễn giảm thuế thì cơ quan thuế căn cứ vào thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh daonh của hộ nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế được miễn, giảm và ban hành quyết định miễn, giảm thuế hoặc không được miễn, giảm thuế.

–         Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì tiền thuế khoán của hộ kinh doanh trong năm được xác định trước ngày 15/1 hàng năm và được ổn định cho cả năm tính thuế. Do đó, đối vớitrường hợp hộ nộp thuế khoán nghỉ hẳn kinh doanh có thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và văn bản đề nghị miễn, giảm thuế gửi cơ quan thuế thì không được điều chỉnh tờ khai về bằng không mà cơ quan thuế phải giải quyết miễn, giảm thuế cho thời gian đã lập bộ tính thuế còn lại trong năm của hộ khoán (từ thời điểm xin nghỉ hẳn kinh doanh đến hết ngày 31/12). Trường hợp hộ nộp thuế khoán nghỉ hẳn kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục đóng MST, năm sau không lập bộ đối với HKD này.

Thứ hai về hộ nộp thuế khoán tạm nghỉ kinh doanh :

–         Hộ nộp thuế khoán xin tạm nghỉ kinh doanh có thời gian tạm nghỉ kéo dài qua hai năm( tháng 9/1014 đến thang 2/2015)  có thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của chủ hộ kinh doanh thì thực hiện.

–         Trường hợp đã lập bộ, tính thuế thì cơ quan thuế phải giải quyết miễn, giảm thuế cho thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh doanh trong năm của hộ kinh doanh ( ví dụ từ tháng 9/2014 đến tháng 12/2014)

–         Kỳ lập bộ năm sau sơ quan thuế không phải thực hiện miễn, giảm thuế cho thời gian tạm ngừng nghỉ còn lại ( tháng 1/2015) , hết thời hạn tạm nghỉ kinh doanh, hộ kinh doanh ra kinh doanh trở lại phải khai thuế ( tính thuế từ tháng 3/2015 đến hết năm), cơ quan thuế lập bộ tính thuế từ tháng 3/2015.

Thứ ba về hộ mới ra kinh doanh :

Quản lý hộ mới ra kinh doanh của những tháng trước nhưng chưa đưa vào lập bộ, tính thuế ( hộ khoán ra kinh doanh từ 2/2014 đến tháng 4/2014 cơ quan thuế mới phát hiện điều tra ra ) .

Hộ mới ra kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục đăng ký thuế và khai thuế thì cơ quan thuế phải hướng dẫn hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký thuế, khai thuế; cơ quan thuế lập bộ tính thuế khoán của hộ kinh doanh từ tháng điều tra phát hiện (tháng 4/2014).

 

Trường hợp cơ quan thuế có đủ căn cứ pháp lý xác định hộ kinh doanh đã ra kinh doanh trước nhưng chưa thực hiện khai, nộp thuế thì truy thu và xử phạt theo quy định.

Quý vị có thể tải văn bản tại đây: Hướng dẫn việc nộp thuế khi tạm dừng, nghỉ hẳn kinh doanh

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bảo mật thông tin xác minh điều kiện thi hành án

Thủ tục lập vi bằng

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi chuẩn bị cho thuê một căn nhà. Tôi muốn …

Chat Zalo: 0904340664