Untitled 2

Làm thế nào để bảo hộ được thiết kế bố trí?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 có quy định về thiết kế bố trí như sau: “Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.”

Theo quy định của pháp luật tại Điều 68 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ, theo đó Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có tính nguyên gốc;

– Có tính mới thương mại.

Như vậy, thiết kế bố trí được bảo hộ khi đã đáp ứng được đầy đủ hai điều kiện sau:

Thứ nhất, phải có tính nguyên gốc:

 Theo quy định tại Điều 70 Luật Sở hữu trí tuệ thì bạn có thể hiểu tính nguyên gốc của thiết kế bố trí như sau:

– Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả;

– Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

Thứ hai, có tính mới thương mại của thiết kế bố trí: theo quy định tại Điều 71 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về tính mới thương mại của thiết kế bố trí, theo đó thiết kế bố trí được coi là tính mới thương mại của thiết kế bố trí như sau:

– Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

– Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó đã được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Về việc Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại đối với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn đó.

Nếu như thiết kế bố trí của bạn mà đáp ứng được đầy đủ các điều kiện ở trên đây thì thiết kế bố trí của bạn sẽ được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: theo quy định tại Điều 69 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí, theo đó bạn cần chú ý như sau tới các đối tượng sau đây:

– Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

– Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664