Untitled 2

Luật Khoa học và công nghệ 2013

Luật Khoa học và công nghệ 2013 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Luật này được ban hành thay thế Luật khoa học và công nghệ 2000, gồm 11 chương, 81 điều.

Nội dung chủ yếu của Luật khoa học và công nghệ 2013 bao gồm:

Chương 1. Những quy định chung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ; các hành vi bị cấm

Chương 2. Tổ chức khoa học và công nghệ: những quy định liên quan đến thành lập, quyền và nghĩa vụ của tổ chức khoa học và cong nghệ; đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ…

Chương 3. Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

Chương 4. Xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: phương thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hợp đồng khoa học và công nghệ

Chương 5. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ

Chương 6. Đầu tư, tài chính phục vụ phát triển khoa học và công nghệ

Chương 7. Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Chương 8. Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

Chương 9. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Chương 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương 11. Điều khoản thi hành.

Luật khoa học và công nghệ được ban hành nhằm điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Các bạn có thể download Luật Khoa học và công nghệ 2013 tại đây: Luat_KHCN_2013

Xem thêm tư vấn bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký?

Câu hỏi: Bên Công ty mình muốn chuyển giao công nghệ, không biết có bắt …

Chat Zalo: 0904340664