Untitled 2

Mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Luật doanh nghiệp 2014 phát sinh hiệu lực từ 1/7/2015, trong Luật 2014 có nhiều điểm mới về các quy định của công ty cổ phần.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin, SBLAW trân trọng đính kèm theo đây BẢN MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN theo quy định của Luật DN 2014.

MAU DIEU LE CONG TY CO PHAN MOI NHAT

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664