Untitled 2

Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ 20 văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông Tư số 04/2017/TT-NHNN về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNNVN ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành sau đây:

 1. Quyết định số 181/QĐ-NH ngày 10/10/1991 ban hành Quy tắc tổ chức và kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng.
 2. Quyết định số 394/1997/QĐ-NHNN1 ngày 28/11/1997 về cho vay theo chỉ định đợt I cho các ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 5.
 3. Quyết định số 218/1998/QĐ-NHNN1 ngày 01/7/1998 về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo.
 4. Quyết định số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000 ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.
 5. Quyết định số 1234/2001/QĐ-NHNN ngày 26/9/2001 ban hành Quy chế cho vay áp dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
 6. Thông tư số 11/2003/TT-NHNN ngày 11/12/2003 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
 7. Chỉ thị số 03/2004/CT-NHNN ngày 09/02/2004 về cho vay vốn đối với nông, lâm trường quốc doanh.
 8. Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.
 9. Quyết định số 19/2006/QĐ-NHNN ngày 04/5/2006 ban hành Chương trình hành động của ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 10. Chỉ thị số 05/2006/CT-NHNN ngày 21/12/2006 tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng.
 11. Thông tư số 04/2007/TT-NHNN ngày 13/6/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.
 12. Chỉ thị số 04/2007/CT-NHNN ngày 08/10/2007 chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
 13. Quyết định số 47/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng.
 14. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.
 15. Chỉ thị số 03/2008/CT-NHNN ngày 22/04/2008 về tăng cường công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
 16. Quyết định số 17/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản.
 17. Quyết định số 19/2008/QĐ-NHNN ngày 01/7/2008 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng (giai đoạn 2008-2012).
 18. Chỉ thị số 04/2008/CT-NHNN ngày 27/08/2008 chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.
 19. Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN ngày 09/10/2008 về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
 20. Thông tư số 18/2009/TT-NHNN ngày 14/8/2009 quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 8 năm 2017.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Vốn

Dự án thế chấp ngân hàng có đáng lo ngại không?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW có phần trả lời báo chí về …

Chat Zalo: 0904340664