Untitled 2

Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp gồm 7 chương, 37 điều quy định cụ thể những vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể tiến hành bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Nội dung chính của Nghị định 103/2006/NĐ-CP bao gồm:

Chương I. Những quy định chung

Chương II. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp: căn cứ, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp; quyền đăng kí sở hữu công nghiệp…

Chương III. Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp

Chương IV. Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Chương V. Đại diện sở hữu công nghiệp

Chương VI. Các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp

Chương VII. Điều khoản thi hành

Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Chính phủ ban hành Nghị định 122/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP.

Download Nghị định 103/2006/NĐ-CP tại đây: Nghị định 103-2006-NĐ-CP(2)

Xem thêm Đăng kí thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài trong khuôn khổ hội nhập kinh tế quốc tế:

Giới thiệu sblaw

Chat Zalo: 0904340664