Untitled 2

Nghị định 72/2016/NĐ-CP Quy định về hoạt động nhiếp ảnh

Nghị định 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động nhiếp ảnh gồm 4 chương và 01 phụ lục, quy định cụ thể các vấn đề về hoạt động nhiệp ảnh.

Nghị định 72/2016/NĐ-CP gồm có các nội dung liên quan đến các vấn đề: vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan, triển lãm, sử dụng các tác phẩm nhiếp ảnh; thu hồi, cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh; sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh; quản lý nhà nước về hoạt động nhiếp ảnh…

Nghị định 72/2016/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể tham gia vào lĩnh vực nhiếp ảnh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhiếp ảnh.

Download Nghị định 72/2016/NĐ-CP tại đây: 72_2016_ND-CP_315419

Xem thêm Quy định mới trong Luật quảng cáo:

Giới thiệu sblaw

Chat Zalo: 0904340664