Untitled 2

Quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ gồm 8 chương, 63 điều.

Nội dung chính của Nghị định 105/2006/NĐ-CP bao gồm:

Chương I. Những quy định chung

Chương II. Xác định hành vi, tính chất và mức độ vi phạm, xác định thiệt hại

Chương III. Yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý vi phạm

Chương IV. Xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính

Chương V. Kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Chương VI. Giám định sở hữu trí tuệ

Chương VII. Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Chương VIII. Điều khoản thi hành

Nghị định này được ban hành tạo cơ sở pháp lý cho bảo vệ quyền sở hữu nhà nước và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia.

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Chính phủ đã ban hành nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

Download Nghị định 105/2006/NĐ-CP tại đây:nghị định 105-2006

Xem thêm Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664