Untitled 2

Nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài đối với các dự án dầu khí

Theo Thông tư số 36/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam quy định về việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư thực hiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí có nhu cầu chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để nghiên cứu, chuẩn bị dự án dầu khí theo các quy định của pháp luật hiện hành phải đăng ký việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài với NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) và được NHNN xác nhận việc đăng ký bằng văn bản trước khi chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Việc chuyển ngoại tệ này phải được thực hiện thông qua 01 tài khoản ngoại tệ mở tại 01 tổ chức tín dụng được phép.

Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm sử dụng số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng mục đích đã đăng ký với NHNN, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Đồng thời, định kỳ hàng quý (chậm nhất vào ngày 05 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo), phải có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho từng dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư là tổ chức có trụ sở chính, nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú. Trường hợp chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải có văn bản báo cáo tình hình chuyển ngoại tệ ra nước ngoài gửi NHNN kèm chứng từ giao dịch của tổ chức tín dụng được phép trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất giao dịch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2014.

Download tại đây: 36_2013_TT-NHNN_13222437

Nguồn: www.luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664