Untitled 2

Nội dung của sổ đăng ký thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

Câu hỏi:Luật sư có thể làm rõ cho chúng tôi biết về nội dung của sổ đăng ký thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Luật sư trả lời: Sổ đăng ký thành viên công ty là một loại giấy tờ pháp lý đặc biệt quan trọng đối với mỗi công ty. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên nội dung sổ đăng ký thành viên công ty được quy cụ thể như sau:

1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đối với thành viên là tổ chức;

c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn;

d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên

.2. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Video tư vấn luật doanh nghiệp:

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664