Untitled 2

Quy định của pháp luật về thông tin đấu thầu

Các thông tin sau đây về đấu thầu phải được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu:

  • Kế hoạch đấu thầu;
  • Thông báo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển;
  • Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi;
  • Danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu;
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu;
  • Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
  • Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành;
  • Các thông tin liên quan khác.

Các thông tin ở trên sau khi được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu có thể đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận của các tổ chức và cá nhân có quan tâm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu-internet

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Câu hỏi: Công ty tôi đang tiến hành tham dự thầu một dự án. Tôi …

Chat Zalo: 0904340664