Untitled 2

Quy định mới của pháp luật về lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/2017, mức thu, nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp,và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp sẽ được áp dụng theo quy định tại Thông tư 215/2016/TT – BTC ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2016; thay thế cho Thông tư số 176/2012/TT – BTC.

Theo quy định tại Thông tư này thì tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp hoặc sử dụng  các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Mức phí hiện nay được quy định như sau:

STT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp    
a Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 200.000
b Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/hồ sơ 100.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp    
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 300.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 5.000.000

Theo quy định tại Thông tư mới, tổ chức tiến hành thu phí, lệ phí bao gồm:

+ Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan đăng ký đầu tư là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.

Các trường hợp được miễn phí, lệ phí:

+ Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính.

+ Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

+ Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664