Untitled 2

Quy định mới về bảo đảm an toàn vốn của tổ chức tín dụng

Một trong những nội dung mới, đáng chú ý tại Nghị định số số 93/2017/NĐ-CP của Chính phủ là quy định về việc bảo đảm an toàn vốn của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan. Trường hợp không đạt hoặc không có khả năng đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trong tối đa 01 tháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các giải pháp khắc phục, như: Chuyển nhượng vốn đầu tư ra bên ngoài; Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp…

Để bảo đảm an toàn vốn, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn phải mua bảo hiểm tài sản với những tài sản pháp luật quy định; Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi và công khai việc tham gia đó tại trụ sở, chi nhánh; Xử lý giá trị tài sản tổn thất theo đúng quy định; Hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh khoản dự phòng rủi ro…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/09/2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664