Untitled 2

Quy định mới về giới hạn và bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 28/12/2017, Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Thông tư số 19 gồm 5 Điều với những nội dung sửa đổi quan trọng. Cụ thể, Thông tư 19 sửa đổi, bổ sung một số giới hạn, tỷ lệ phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD gồm giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp; tỷ lệ mua, đầu tư TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Quy định về giới hạn cấp tín dụng và giới hạn góp vốn, mua cổ phần cũng được sửa đổi thực hiện theo quy định của Luật các TCTD và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD. Một trong những nội dung được quan tâm thời gian gần đây đó là tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn cũng được sửa đổi và bổ sung cách xác định cũng như lộ trình triển khai tại Thông tư 19.

Ngoài ra, Thông tư 19 cũng sửa đổi một số nội dung quan trọng khác như sửa đổi, bổ sung cấu phần và cách xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; cách xác định tỷ lệ khả năng chi trả…

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giải thích từ ngữ; quy định nội bộ, hướng dẫn chi tiết, quy định cách xác định, cấu phần một số tỷ lệ bảo đảm an toàn và quy định chuyển tiếp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2018, riêng đối với các quy định tại Điều 17 Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 19/2017/TT-NHNN, được áp dụng để xác định và tuân thủ tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn kể từ ngày 1/1/2018.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664