Untitled 2

Quy định mới về ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 28/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT về Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư gồm 3 chương11 điều, quy định danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể như sau:

*  Đối tượng điều chỉnh phạm vi áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư này;

+ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Quỹ);

+ Ngân hàng phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại đáp ứng điều kiện nhận ủy thác cho vay từ Quỹ (sau đây gọi là Ngân hàng);

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

* Thông tư này không áp dụng với doanh nghiệp nhà nước.

– Phạm vi áp dụng của Thông tư

+ Quy định lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 601/QĐ-TTg);

+ Hồ sơ, thủ tục thẩm định, quyết định khoản vay từ Quỹ thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng quản lý Quỹ.

* Điều kiện để được ưu tiên hỗ trợ

– Đáp ứng tiêu chí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa:

+Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ (sau đây gọi là Doanh nghiệp) là doanh nghiệp có quy mô và khu vực sản xuất, kinh doanh quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Có dự án đầu tư, phương án sản suất kinh doanh thuộc các ngành:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo.

+ Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải.

– Quỹ sẽ ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

+ Sản xuất sản phẩm chất lượng cao, vật liệu mới, năng lượng mới.

+ Đổi mới trang thiết bị kỹ thuật làm tăng năng suất lao động; chế tạo, sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao.

+ Năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành của người quản lý; lịch sử, uy tín tín dụng của doanh nghiệp.

+ Tạo nhiều việc làm mới; sử dụng nhiều lao động nữ.

+ Sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường hoặc sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; sản xuất hoặc sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; hoạt động sản xuất tiêu hao ít năng lượng, phát thải thấp, đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và có giải pháp bảo vệ môi trường bền vững.

* Ưu tiên hỗ trợ 3 nhóm lĩnh vực

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ ưu tiên cho vay vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc một trong các lĩnh vực:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo;

+ Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2015.

Quý khách hàng có thể tải Thông tư tại đây: 13-2015-TT-BKHĐT

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

63 biểu mẫu mới phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 54/2017/TT-BCA sửa …

Chat Zalo: 0904340664