Quy định mới về việc xử lý ” dự án treo”

0
77

Việc xử lý các “dự án treo” cũng được đổi mới  trong luật đất đai sửa đổi 2013. Đối với các trường hợp không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, chủ đầu tư sẽ bị xử lí mạnh tay. Cụ thể  tại điểm i, khoản 1 điều 64quy định như sau:

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này;

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng

Bên cạnh đó,  những khốn đốn vì quy hoạch treo của hàng trăm hộ dân trong thực tế hiện nay (không thể xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở vì quy hoạchđến cả chục năm chưa triển khai) đã được giải quyết tại khoản 3 điều 49. Cụ thể là với những nơi có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người dân vẫn được xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nếu sau 3 năm, dự án vẫn chưa triển khai thì buộc phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ.