Untitled 2

Quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Ngày 13/10/2015 Chính phủ đãn ban hành Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
Nghị định gồm có 5 chương với 43 điều, quy định chi tiết một số nội dung như sau:
* Đối tượng, phạm vi áp dụng:
– Đối tượng áp dụng theo Nghị định là các cơ quan đại diện chủ sở hữu, các doanh nghiệp Nhà nước.
– Phạm vi Nghị định điều chỉnh là việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
* Quy định chi tiết về phạm vi đầu tư vốn Nhà nước để thành lập doanh nghiệp Nhà nước:
+ Nhà nước sẽ đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội;
+ Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh;
+ Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên như hệ thống truyền tải điện quốc gia;
+ In đúc tiền và sản xuất vàng miếng;
+ Xổ số kiến thiết…
* Phương thức xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động:
– Căn cứ và phương pháp xác định vốn điều lệ:
+ Vốn điều lệ đã được phê duyệt trước thời điểm xác định lại;
+ Mức vốn điều lệ được điều chỉnh tăng tối thiểu trong 03 năm kể từ năm xác định lại;
+ Mức vốn đầu tư từ các nguồn được phê duyệt trong các dự án đầu tư nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định này;
+ Mức vốn đầu tư từ các nguồn được phê duyệt quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định này.
– Xác định vốn điều lệ điều chỉnh của doanh nghiệp nhà nước như sau:
Vốn điều lệ xác định lại = Vốn điều lệ đã được phê duyệt trước thời điểm xác định lại + Mức vốn điều lệ được điều chỉnh tăng tối thiểu trong 03 năm kể từ năm xác định lại
Mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng tối thiểu trong 03 năm kể từ năm xác định lại = Mức vốn đầu tư từ các nguồn được phê duyệt trong các dự án đầu tư nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định này + Mức vốn đầu tư từ các nguồn được phê duyệt quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định này.
* Quy định chi tiết về việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:
– Doanh nghiệp Nhà nước được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp;
– Tuy nhiên, không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ doanh nghiệp Nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản);
– Không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
– Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực nêu trên và không thuộc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư phải thực hiện phương án cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định.
– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động đầu tư vốn ra bên ngoài theo các lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện cơ cấu lại các khoản đã đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và xử lý trách nhiệm đối với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
– Doanh nghiệp không được sử dụng tài sản do doanh nghiệp đang đi thuê hoạt động, đi mượn, nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận bán đại lý, ký gửi để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
* Tổ chức thực hiện:
– Theo Nghị định, điều lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 01/07/2015 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2015.
– Tương tự, việc xử lý hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 thì thực hiện theo quy định hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.
– Nghị định này thay thế cho các Nghị định:
+ Số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
+ Số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; các quy định về quản lý tài chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.
– Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664