Untitled 2
thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Quy định về việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Ngân hàng nhà nước vừa ban hành Thông tư số 04/2015/TT-NHNN về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân:

Theo Thông tư này, để được cấp phép, cần có điều kiện cụ thể như sau:

– Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép.

– Có tối thiểu 30 thành viên đáp ứng quy định tại Điều 31 Thông tư này, có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân.

– Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 20, Điều 23 và Điều 24 Thông tư này.

– Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này.

– Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 năm đầu hoạt động.

Thông tư 04 phát sinh hiệu lực từ ngày 01/06/2015.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664