Untitled 2

Soạn thảo và đàm phán hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa

Chúng tôi đề cập đến email trao đổi theo đó chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ soạn thảo và đàm phán hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa dự kiến ký kết giữa Công ty (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) và Đối tác nước ngoài.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

1. Tư vấn chung:

Tìm hiểu các yêu cầu, mục đích cần hướng tới của Quý Khách hàng trong giao dịch mục tiêu;

Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý mà Quý Khách hàng cần lưu tâm trong quá trình tham gia thực hiện Giao dịch mục tiêu;

Các vấn đề pháp lý cần quan tâm khác để bảo đảm tính pháp lý của Giao dịch mục tiêu.

2. Soạn thảo Hợp đồng:

Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Hiệu chỉnh dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở ý kiến đánh giá và khuyến nghị của Quý Khách hàng (tối đa không quá 02 lần).

Hỗ trợ đàm phán hợp đồng:

Phối hợp, hỗ trợ Khách hàng lên kế hoạch đàm phán Hợp đồng;

Tham gia hỗ trợ Khách hàng trực tiếp đàm phán Hợp đồng với Đối tác;

Hoàn thiện Hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa trên cơ sở kết quả đàm phán.

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a. Tư vấn chung: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng.

Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu. Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi và Quản lý dự án của Quý khách hàng. Sau khi kết thúc giai đoạn Tư vấn chung, SB Law có thể đệ trình lên Quý Khách hàng Bản ý kiến tư vấn pháp luật phân tích rõ các khía cạnh pháp lý cần thiết mà Quý Khách hàng cần lưu tâm. Chúng tôi dự kiến thời gian để thực hiện công việc này là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu của Quý Khách hàng. Thời gian này không bao gồm thời gian dự họp với Quản lý dự án của Quý Khách hàng.

b. Soạn thảo Hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thời gian soạn thảo Hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giai đoạn tư vấn chung.

Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng

c. Hỗ trợ đàm phán hợp đồng: Tùy theo diễn biến thực tế của quá trình đàm phán.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

email

Hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực không?

Câu hỏi: Tôi và một đối tác đang muốn giao kết một hợp đồng buôn …

Chat Zalo: 0904340664