Untitled 2

Sửa đổi Quy chế thực hiện Thỏa thuận công nhận JPO là Cơ quan Tra cứu và thẩm định sơ bộ quốc tế

Ngày 09/3/2017, Cục sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản đã phê duyệt Quy chế sửa đổi thực hiện Thỏa thuận công nhận Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) là Cơ quan Tra cứu quốc tế và Cơ quan Thẩm định sơ bộ quốc tế (gọi tắt là Quy chế sửa đổi) đã được ký kết thỏa thuận từ ngày 01.07.2012.

Về cơ bản, Quy chế sửa đổi có một số nội dung khác biệt ngoài một số thay đổi về câu chữ nhưng không khác biệt về nội dung so với Quy chế 2012, cụ thể như sau:

– Cập nhật thông tin tài khoản mới của JPO;

– Để mở khả năng áp dụng cơ chế chuyển đơn điện tử nếu trong tương lai Cục Sở hữu trí tuệ đáp ứng các yêu cầu và chấp thuận sử dụng cơ chế này.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết.

Nguồn: http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=579B2D1100A8D0BB47258106000A7920

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664