Untitled 2

Thẩm quyền ban hành văn bản trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp hỏi: Hiện tại Luật Việt Nam có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền và thể thực ban hành văn bản trong nội bộ doanh nghiệp không? Ví dụ như quy chế quản trị doanh nghiệp?

Luật sư trả lời:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐTV hoặc Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động quản trị Doanh nghiệp có quyền ban hành các quyết định cá biệt hoặc ban hành quy chế quản lý nội bộ Doanh nghiệp.

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định hay hướng dẫn việc ban hành các Quyết định của người có thẩm quyền của Doanh nghiệp trong hoạt động quản trị Doanh nghiệp.

Thông thường hiện nay các Doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động quản trị Công ty thường ban hành Quyết định cá biệt và ban hành Quyết định ban hành văn bản thông thường.

Quyết định cá biệt thường được hiểu: Là văn bản được ban hành để giải quyết các công việc cụ thể đối với đối tượng cụ thể. Đó là Quyết định lên lương, khen thưởng, kỹ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm, phê duyệt…

Văn bản thông thường được hiểu: là văn bản chứ đựng các quy phạm để quy định, hướng dẫn, giải quyết những vẫn đề chung của quản trị doanh nghiệp như Điều lệ, quy chế, quy định, kế hoạch, quy hoạch, chương trình, chiến lược…

Như vậy khi chưa có văn bản pháp luật quy định về thể thức, hình thức ban hành các quy định của Tổng Giám đốc thì Doanh nghiệp có toàn quyền trong việc lựa chon thể thức văn bản.

Doanh nghiệp chỉ cần quan tâm đến Người ký có đúng thẩm quyền hay không, Nội dung quy định có trái pháp luật Điều lệ Công ty hay các Quy chế khác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664