Untitled 2
network

Thành viên Hội đồng thành viên do ai bổ nhiệm, nhiệm kỳ bao nhiêu lâu?

Câu hỏi: Thành viên Hội đồng thành viên do ai bổ nhiệm, nhiệm kỳ bao nhiêu lâu? Các đối tượng nào khi ký kết hợp đồng, giao dịch với công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải được Hội đồng thành viên thông qua?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định khoản 1 điều 79 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“1. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm.”

Như vậy, thành viên Hội đồng thành viên do CSH công ty bổ nhiệm và có nhiệm kỳ không quá 05 năm.

Căn cứ khoản 1 điều 67 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

  1. a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;
  2. b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;
  3. c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
  4. d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.

Như vậy, hợp đồng, giao dịch giữa công ty với thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty, người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản nà, người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ, người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664