Untitled 2
co cau to chuc cong ty trach nhiem huu han
dieu kien hop hoi dong thanh vien

Thay đổi quan trọng trong việc tổ chức và quản lý công ty

Luật sư có thể làm rõ cho chúng tôi biết về vấn đề những thay đổi quan trọng trong tổ chức và quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật doanh nghiệp 2014?

Luật sư trả lời: Công ty trách nhiệm hữu hạn có sự thay đổi linh hoạt trong cơ cấu tổ chức quản lý nhưng vẫn nằm trong khuân khổ của quy phạm pháp luật năm. Điều này được  quy định cụ thể  như sau:

I . Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty TNHH                                      

Ngoại trừ các quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, về cơ bản, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu theo LDN 2014 không thay đổi so với LDN 2005. Theo đó, công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được quyền lựa chọn hình thức tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau:Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

1. Hội đồng thành viên (“HĐTV”), Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Quy định mới này đã góp phần tạo ra quyền tự chủ kinh doanh cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn mô hình tổ chức quản lý phù hợp

II. Điều kiện tiến hành và thông qua các quyết định tại cuộc họp HĐTV

LDN 2014 quy định cuộc họp HĐTV của Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự đối với lần triệu tập thứ nhất, 50% vốn điều lệ cho lần triệu tập thứ hai, trong khi, theo quy định tại LDN 2005, các tỷ lệ đó lần lượt là 75% và 50%.

Trường hợp nghị quyết của HĐTV được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì phải có số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành thay vì 75% như quy định tại LDN 2005.

Các quy định mới về điều kiện khi triệu tập và thông qua các vấn đề tại cuộc họp HĐTV theo LDN 2014 đã có sự thay đổi nhất định so với LDN 2005. Do vậy, doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phản ánh và hiện thực hóa các quy định mới này trong thực tế. Cũng xin lưu ý, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được thông qua tại cuộc họp HĐTV.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664