Untitled 2

Thỏa thuận trọng tài theo Luật trọng tài thương mại 2010

Luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12, do Quốc hội XII thông qua ngày 17/06/2010, quy định về Thỏa thuận trọng tài như sau:

Về khái niệm: Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng trọng tài tranh chấp có phát sinh hoặc đã phát sinh.

Về hình thức: Thỏa thuận trọng tài có thể xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

Thỏa thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản, trong đó các hình thức thỏa thuận sau cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

Thứ nhất: Thỏa thuân được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng Telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật .

Thứ hai: Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên.

Thứ ba: Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên.

Thứ tư: Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác.

Thứ năm: Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại về thỏa thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ SBLAW THAM DỰ PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC).

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư thành viên SBLAW đã tham dự phiên họp …

Chat Zalo: 0904340664